توجه : کلیه فرمهای زیر بجز فرم آنلاین ؛ می بایست دانلود و تکمیل و فاکس گردند 

1- فرم استرداد وجه همکار و عمومی

2- فرم ثبت شکایت عمومی

3- فرم ثبت سفارش همکار

4فرم درخواست ساین داخلی همکار (ptp724.ir) 

5- فرم درخواست ساین خارجی همکار ( ptp24.ir)

6-  فرم استخدام همکار

تماس با ما